Atmežošana

Piedāvājam iegādāties kompensācijas tiesības- meža zemes transformācijai uz apbūves un lauksaimniecības zemi


T.29286309 Daugavasmezsaimnieks@gmail.com

Atmežošana - Kompensējamās platības

Iegādājoties kompensācijas tiesības, izmaksas var tikt samazinātas par 30-50%, un pat vairāk, ja atmežojami vairāki hektāri.

Kompensējamā mežaudze

Lai varētu samazināt kompensācijas apmēru, atmežošanas ierosinātājam ir iespēja  ieaudzēt mežu (izņemot plantācijas mežu) (turpmāk – kompensējamā mežaudze). Atmežošanas ierosinātājs pats var izvēlēties meža ieaudzēšanas vietu – savu vai citas personas īpašumu. Tādā gadījumā VMD jāiesniedz atmežojamās zemes īpašnieka un kompensējamās mežaudzes īpašnieka rakstveida vienošanās, ka mežaudze tiek izmantota par kompensējamo mežaudzi. Ieaudzētā meža platībai jābūt ne mazākai par 0,1 ha.

Par kompensējamo mežaudzi atzīstama tāda sēta vai stādīta mežaudze, kuru VMD ne agrāk kā pirms pieciem gadiem ir atzinis par ieaudzētu. Atmežošanas kompensācijas aprēķināšanas dienā kompensējamā mežaudze atbilst ieaudzētas mežaudzes kritērijiem.


Daugavas mežsaimnieks
Sveiki! Kā varam palīdzēt?